Diensten voor verzekeraars

Wij ondersteunen verzekeraars die geconfronteerd worden met hippische risico's en schades die daaruit voortvloeien. Uit onderzoek blijkt namelijk dat schadeverzekeraars op dit gebied weinig kennis van zaken hebben. Ook expertisebureaus hebben vaak niet de beschikking over de juiste specialisten op dit vlak. 
U kunt ons inschakelen voor het uitvoeren van risico-inventarisaties, maar ook voor het maken van expertise rapporten met de bijbehorende toedrachtonderzoeken en het verrichten van taxaties van paarden.

Expertise en Contra-expertise

Als er sprake is van schade áán paarden is er meestal weinig kennis bij de verzekeraar of het gemiddelde expertisebureau aanwezig. 
Wat is de waarde van dat specifieke paard? In hoeverre is het paard nog bruikbaar? Hoeveel waardevermindering aan het paard is er ontstaan door een schade? Zijn de kosten die een tegenpartij claimt voor herstel, revalidatie en stalling van een paard wel reëel?  Vragen die alleen beantwoord kunnen worden wanneer er een gedegen kennis aanwezig is van het paard en de hippische wereld daaromheen. 

In deze kwesties kan Paard en Advies uitkomst brengen en een gedegen ondersteuning bieden in een correcte schade afwikkeling. Wij weten uit ervaring wat er met paarden kan gebeuren, hoe een schade kan ontstaan en wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Wij zijn in staat om voor u een deskundige expertise te verrichten bij schades die veroorzaakt zijn aan paarden. Daarnaast kunnen wij u voorzien van een toedrachtonderzoek bij schades veroorzaakt dóór paarden. In beide gevallen worden onze bevindingen bij u aangeleverd in een heldere en complete rapportage.

Taxatie

De waarde van een paard bepalen is niet gemakkelijk. Hierbij spelen een aantal belangrijke factoren een rol. Factoren zoals leeftijd, afstamming en prestatie spelen mee in een deskundige waardebepaling van een paard. 


Als verzekeraar kunt u worden geconfronteerd met een risico waarbij een aantal paarden voor het brandrisico moet worden verzekerd. Uit ervaring weten wij dat de meeste verzekeraars een totaal bedrag noteren voor de aanwezige paarden. Echter bij een partiële schade ontstaat dan altijd de discussie wat het specifieke “schadepaard” waard is. Een waardetaxatie achteraf is dikwijls moeilijker en veroorzaakt eerder discussie met een verzekeringnemer.

Wij kunnen voor u de paarden vooraf individueel taxeren zodat u als verzekeraar de waarde per paard duidelijk en goed onderbouwd in beeld hebt. Daarnaast voorkomt u zo ook onderverzekering bij uw klant.
Vanzelfsprekend kunnen wij de aanwezige paarden jaarlijks voor u inventariseren zodat het totale verzekerde bedrag up to date blijft.

De inventarisatie wordt u door Paard en Advies aangeleverd in een overzichtelijk rapport met daarin alle relevante gegevens van de paarden met hun waarde.

Risico inventarisatie 

De paardensector is duidelijk een groeiende sector. De laatste jaren rezen de pensionstallen als paddenstoelen uit de grond. Ook steeds meer particulieren zien de aanschaf en omgang met een paard als een aangename wijze van ontspanning. Uiteraard neemt hierdoor het risico binnen deze sector toe omdat vaak de nieuwe sportbeoefenaars (nog) niet bekend zijn met de risico’s die deze hobby/sport met zich meebrengt. Daarnaast is het claimgedrag in Nederland de laatste jaren sterk veranderd. 

Verzekeraars worden geacht om de risico’s van schade veroorzaakt door paarden af te dekken. Het probleem wat inmiddels is ontstaan, is dat lang niet bij alle verzekeraars voldoende kennis aanwezig is om deze risico’s goed te beoordelen.

Paard en Advies is een belangrijke schakel voor de verzekeraar bij het inventariseren van deze risico’s. 

Voor een verzekeraar is het particuliere aansprakelijkheidsrisico nog wel te overzien. De meeste verzekeraars dekken het hobbymatig houden van een paard af in een Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer er echter een concentratie van de risico’s ontstaat en het bedrijfsmatige aspect meespeelt, dient er een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven te worden gesloten om zo gegarandeerd te zijn van een goede dekking.

Vooral op manegebedrijven en pensionstallen zijn naast de eigen paarden ook paarden van derden aanwezig. Juist daarom worden deze bedrijven door veel mensen bezocht. Lang niet al die mensen zijn gewend om alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen die op een dergelijk bedrijf gebruikelijk zijn. Het is daarom belangrijk dat de manegehouder of pensionstalhouder optimaal bijdraagt vanuit zijn bedrijfsinrichting en zijn werkproces aan een veilige situatie voor werknemers, klanten en overige bezoekers van het bedrijf.
Alleen vanuit deze situatie geredeneerd kan een verzekeraar ook redelijkerwijs spreken over een onvoorzien voorval.

Paard en Advies verricht voor u als verzekeraar risico inventarisaties bij hippische bedrijven en bij agrarische bedrijven met pensionstalling voor paarden. Hierdoor komt voor u het aansprakelijkheidsrisico scherp in beeld. 
Vanzelfsprekend kunnen wij u ook voorzien van een zogenaamde “herinspectie” bij een bestaande klant. Gedurende de looptijd van een contract kunnen er veel zaken wijzigen op een bedrijf. Zaken, die wellicht het risico voor u ongewild kunnen verzwaren. Het is dan goed om uw verzekeringnemer te kunnen wijzen op deze extra risico’s die u bij het aangaan van de overeenkomst niet in beeld had.

Wij leveren u een uitgebreide rapportage aan met daarin een totaaloverzicht van het aansprakelijkheidsrisico van het bedrijf van uw verzekeringnemer. Wij adviseren u over onveilige situaties en geven duidelijk aan welke verbeteringen er plaats moeten vinden om zo een eerlijk risico aan te gaan, gebaseerd op een onvoorzien voorval.